สุขภาพดี ทุกจังหวะชีวิต
สุขภาพดี…สิ่งประเสริฐสุดของชีวิต เราจึงมีภารกิจอันสำคัญยิ่งในการส่งมอบโอกาสของการมีสุขภาพดี เราสรรหา คัดเลือกและส่งมอบคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ คุณภาพอันหลากหลาย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ เราตั้งใจพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานอันซื่อตรง เพื่อความวางใจในบริการ

Vision
เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่น่าเชื่อถือและได้รับความวางใจอย่างกว้างขวาง เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศและความมั่นใจสูงสุดด้านคุณภาพ เพื่อเป้าหมายการมีสุขภาพดี โดยมีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล

Mission

Healthy Max มีพันธกิจอันทรงคุณค่ายิ่ง ในการทำหน้าที่สนับสนุนด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการส่งมอบโอกาสของการมีสุขภาพดี ผ่านคุณค่าจากผลิตภัณฑ์คุณภาพอันหลากหลาย ที่ได้รับการศึกษา สรรหา คัดเลือกอย่างประณีต และปรับปรุงพัฒนากระบวนการการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำงานร่วมมือกับทุกหน่วยงานและทุกวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ

Values
จริยธรรมเป็นหลัก เน้นหนักพัฒนา ส่งมอบคุณค่า บูรณาการเป็นทีม

  • หนักแน่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในหลักจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
  • มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มพูนศักยภาพแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งมั่นในการให้บริการ และมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกท่านอย่างเท่าเทียมและมีมาตรฐานสูงสุดเดียวกัน
  • พัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกภาคส่วน ให้เกียรติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการซึ่งกันและกัน